fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Algemeen

De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen tussen VIA Salina en de opdrachtgever waaronder begrepen aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, leveringen en betalingen met betrekking tot die vorm van dienstverlening, die bestaat uit het geven van coaching, training en workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling


Artikel 2 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 

 

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in hier VIA Salina, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van VIA Salina. Als overeenkomst worden alle afspraken gezien die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. In het intakegesprek worden deze afspraken vastgelegd. Dit vindt plaats in het programma waarin samengewerkt wordt, dan wel schriftelijk bevestigd door opdrachtnemer en met bevestiging retour gestuurd vanuit de opdrachtgever.

 

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de overeenkomst en kan nooit worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Zijn deze gegevens niet tijdig verstrekt, dan heeft de opdrachtnemer het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4. VIA Salina kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor gederfde inkomsten voortgekomen uit advies door VIA Salina. Een eventuele aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 5 | Offertes

1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 14 dagen. Indien vooraf anders afgesproken

2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of aanbod door opdrachtnemer is ontvangen en per mail wordt bevestigd door opdrachtnemer.

3. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

 

Artikel 6 | Prijzen & Betaling

1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling wordt door opdrachtgever verricht op IBAN NL 55 KNAB 0404 0068 25 t.n.v. VIA Salina of door middel van het betalingsverzoek bij facturatie. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.

2. Bij het niet op tijd betalen of het nalaten van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het
openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn te betalen

3. Bij eventuele bezwaren op de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

4. Facturatie ten behoeve van een persoonlijk coaching traject vindt vooraf aan het traject plaats. Eventuele reiskosten worden achteraf gefactureerd.

5. Facturatie ten behoeve van een training of workshop is voorafgaand aan de training of workshop. Bij meerdere sessies wordt de helft gefactureerd voor de 1e bijeenkomst. Het restant bedrag wordt voor de laatste sessie gefactureerd. Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij VIA Salina binnen te zijn.

   

  Artikel 7 | Duur en beëindiging

  1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan altijd op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd of worden verlengd.

  2. De beëindiging van de overeenkomst neem niet de financiële verplichting die weg die aangegaan is bij de overeenkomst

   

  Artikel 8 | Annulering door de opdrachtgever

  De opdrachtgever geeft een annulering of wijziging van een overeenkomst schriftelijk door aan de opdrachtnemer. Bij annulering vindt er overleg plaats tussen partijen of er alternatieven mogelijk zijn die voor beide passen. Zijn er geen passende alternatieven mogelijk in het oordeel van de opdrachtnemer, gelden de annuleringsvoorwaarden.

  De opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan de opdrachtnemer:

  1. Bij annulering na akkoord overeenkomst tot 2 weken voor aanvang van het coachingstraject, coachmoment, training of workshop zijn de annuleringskosten 50% van het overeengekomen bedrag.
  2. Bij annulering na akkoord overeenkomst binnen 2 weken voor aanvang van het coachingstraject, coachmoment, training of workshop zijn de annuleringskosten 100% van het overeengekomen bedrag.

   

   Artikel 9 | Annulering door opdrachtnemer

  Opdrachtnemer heeft het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen. De opdrachtnemer heeft het recht om een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer bevestigt de annulering of weigering schriftelijk en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug. Hiermee is de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken van beide kanten.

   

  Artikel 10 | Het verzetten van coachingsafspraken

  1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert brengt opdrachtnemer de kosten voor die afspraak in rekening is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd worden niet in rekening worden gebracht.

  2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

  3. Opdrachtnemer heeft het recht afspraken te verzetten of te annuleren wanneer zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

   

  Artikel 11 | Geheimhouding

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of opdrachten.

  2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

  3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

   

  Artikel 12 | Aansprakelijkheid

  1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

  2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  3. In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

  4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of opdracht. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

  5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

   

  Artikel 13 | Overige kosten

  De vermelde prijzen zijn exclusief alle kosten die betrekking hebben op het verblijf, reiskosten & catering, tenzij expliciet anders staat vermeld.

   

  Artikel 14 | Klachtenprocedure

  1. Zijn er vanuit de opdrachtgever klachten over de verrichtte werkzaamheden van opdrachtnemer, maakt zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar bij de opdrachtnemer.

  2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever wordt er door de opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering gegeven aan een overeengekomen oplossing.